Utredning

Jag utreder och bedömer psykiska problem, det kan handla om psykisk ohälsa som påverkar ditt mående och din arbetsförmåga, men även neuropsykiatriska frågeställningar liknande AD/HD och autismspektrumdiagnoser. Utredningens syfte och frågeställning styr hur den utförs. Samtliga tester och instrument är vetenskapligt utvärderade, och stor vikt läggs vid att utredningen avslutas med en tydlig återkoppling med resultat och åtgärdsförslag.

Behandling

Människan har en fantastisk förmåga att ta sig förbi hinder, att utvecklas och förändras. Ofta klarar vi det med egna resurser, men ibland behövs vägledning och professionell hjälp. Med rätt stöd finns det ofta oanade möjligheter att ta sig förbi kriser, konflikter och utmaningar.

Ineland Psykologi erbjuder kognitiv samtalsterapi (KBT) som stärker möjligheterna för individer, par och familjer att själv göra sina val, ta ansvar och kunna bemöta och hantera utmaningar.

All behandling planeras och genomförs i samråd och på ett öppet och tydligt sätt. Vi startar med att göra en kartläggning tillsammans, jag samlar då information så att vi kan hjälpas åt att förstå när problemen uppstår och hur de vidmakthålls. Därefter skapar vi en målsättning och en plan.

Oftast grundas arbetet på konkreta problem i det vardagliga livet och det kan räcka med att fokusera på här-och-nu. Men ibland är det även nödvändigt att undersöka tidigare erfarenheter i livet.

Intyg

Jag skriver intyg vid exempelvis adoptionsansökan eller vid andra tillfällen när psykologiskt intyg behövs.